Chinese News Hack: Taichung ganster shot dead in police presence

A news hack with a bit more action this week as a suspected Taiwanese gangster boss is shot dead while in police presence:

台中角頭遭槍殺,當時有4名官警在場,台中市警察局長胡木源下台負責,局長一職改由邱豐光擔任。

台中角头遭枪杀,当时有4名官警在场,台中市警察局长胡木源下台负责,局长一职改由邱丰光担任。

tái zhōng jiǎo tóu zāo qiāng shā, dāng shí yǒu 4 míng guān jǐng zài chǎng, tái zhōng shì jǐng chá jú zhǎng hú mù yuán xià tái fù zé, jú zhǎng yī zhí gǎi yóu qiū fēng guāng dān rèn.

台中 (台中)

Pinyin: tái zhōng
Zhuyin: ㄊㄞˊ ㄓㄨㄥ
English: Taichung (city in central Taiwan)

角頭 (角头)

Pinyin: jiǎo tóu
Zhuyin: ㄐㄧㄠˇ ㄊㄡˊ
English: crime boss, gang leader, gangster

遭 (遭)

Pinyin: zāo
Zhuyin: ㄗㄠ
English: to meet with misfortune

槍殺 (枪杀)

Pinyin: qiāng shā
Zhuyin: ㄑㄧㄤ ㄕㄚ
English: to be shot dead, killed by gunshot

官警 (官警)

Pinyin: guān jǐng
Zhuyin: ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄥˇ
English: police officers

警察局長 (警察局长)

Pinyin: jǐng chá jú zhǎng
Zhuyin: ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ
English: police chief

下台 (下台)

Pinyin: xià tái
Zhuyin: ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ
English: step down (from office)

負責 (负责)

Pinyin: fù zé
Zhuyin:  ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ
English: to take responsibility for

擔任 (担任)

Pinyin: dān rèn
Zhuyin: ㄉㄢ ㄖㄣˋ
English: assume office, take charge of

English translation

A Taichung crime boss has been shot dead – at the time of shooting 4 police officers were present, Taiching’s chief of police Hu Mu-Yuan has stepped down in response, taking his place will be Qiu Feng Guang.

After reading into the story it seems that some of the four police officers were actually playing Mahjong with the suspected gangster at the time of the shooting.

Full news reports in Chinese are available here and here, and English is also available.