Taiwanese teacher jailed for sex with student

The teacher-student romance that was told in the “Terms of a Witch” drama series is now playing out for real in Taiwan! 36 year old Ms Liu, a teacher from Taipei, engaged in an immoral relationship with a 15 year old male student. Within two months they had sexual relations 8 times, until the student’s mother found out and took the teacher to court. The youth vigorously stood up for the teacher, and the teacher also said with deep emotion “I’d rather be locked up, than be without you!”. Shilin District Court yesterday sentenced Ms Liu to 8 months in prison, the prosecutor claimed the punishment was too lenient and appealed.

日劇「魔女的條件」講述一段女大男小師生戀,如今卻在台真實上演!北市一名卅六歲劉姓國小女老師,與十五歲國中男學生不倫戀,兩個月內密集發生八次性關 係,少年母親發現告上法院。少年猛為老師求情,女老師也深情地說「寧願被關,也不想分開!」士林地院昨判劉女八月徒刑,檢方認為過輕要提上訴。

[slider title=”Click to view Simplified Chinese”]

日剧“魔女的条件”讲述一段女大男小师生恋,如今却在台真实上演!北市一名卅六岁刘姓国小女老师,与十五岁国中男学生不伦恋,两个月内密集发生八次性关 系,少年母亲发现告上法院。少年猛为老师求情,女老师也深情地说“宁愿被关,也不想分开!”士林地院昨判刘女八月徒刑,检方认为过轻要提上诉。

[/slider]

[slider title=”Click to view Pinyin”]

rì jù “mó nǚ de tiáo jiàn” jiǎng shù yī duàn nǚ dà nán xiǎo shī shēng liàn, rú jīn què zài tái zhēn shí shàng yǎn! běi shì yī míng sà liù suì liú xìng guó xiǎo nǚ lǎo shī, yŭ shí wŭ suì guó zhōng nán xué shēng bù lún liàn, liǎng ge yuè nèi mì jí fā shēng bā cì xìng guān xì, shǎo nián mŭ qīn fā xiàn gào shàng fǎ yuàn. shǎo nián měng wèi lǎo shī qiú qíng, nǚ lǎo shī yě shēn qíng dì shuō “níng yuàn bèi guān, yě bù xiǎng fēn kāi!” shì lín dì yuàn zuó pàn liú nǚ bā yuè tú xíng, jiǎn fāng rèn wéi guò qīng yào tí shàng sù.

[/slider]

The court judgement pointed out that Ms Liu was guilty of sexual relations with a 14 to 16 year old that has a maximum sentence of 7 years in prison. Though as the two had both been willing, and Ms Liu had not used force, and the fact that the 8 months in prison would have serious implications for Ms Liu’s work and reputation, meant that the ruling should be sufficient to serve as a warning to Ms Liu.

判決書指出,劉女與十四歲以上未滿十六歲的少年發生性關係,可處七年以下有期徒刑,但考量雙方兩情相悅,劉女並未使用強制力,且入監八月對身為人師的劉女而言,嚴重影響工作與聲譽,應足以讓劉女心生警惕。

[slider title=”Click to view Simplified Chinese”]

判决书指出,刘女与十四岁以上未满十六岁的少年发生性关系,可处七年以下有期徒刑,但考量双方两情相悦,刘女并未使用强制力,且入监八月对身为人师的刘女而言,严重影响工作与声誉,应足以让刘女心生警惕。

[/slider]

[slider title=”Click to view Pinyin”]

pàn jué shū zhǐ chū, liú nǚ yŭ shí sì suì yǐ shàng wèi mǎn shí liù suì de shǎo nián fā shēng xìng guān xì, kě chŭ qī nián yǐ xià yǒu qí tú xíng, dàn kǎo liàng shuāng fāng liǎng qíng xiāng yuè, liú nǚ bìng wèi shǐ yòng qiáng zhì lì, qiě rù jiān bā yuè duì shēn wéi rén shī de liú nǚ ér yán, yán zhòng yǐng xiǎng gōng zuò yŭ shēng yù, yīng zú yǐ ràng liú nǚ xīn shēng jǐng tì.

[/slider]

However, the prosecutor felt that even though both parties were willing, Ms Liu had seriously affected the youth’s judgement and understanding of sex. She had also not agreed to break off the relationship with the youth and showed no regret whatsoever. The mother of the youth was unable to forgive Liu, and due to the court’s ruling being too lenient waited until receiving the judgement before appealing.

不過檢方認為,縱使雙方你情我願,但劉女嚴重影響少年的價值判斷與兩性觀念,更何況劉女始終不肯承諾與少年斷絕往來,絲毫不見悔意,少年母親至今也無法原諒劉女,法官判刑八月過輕,等到收到判決書後將提上訴。

[slider title=”Click to view Simplified Chinese”]

不过检方认为,纵使双方你情我愿,但刘女严重影响少年的价值判断与两性观念,更何况刘女始终不肯承诺与少年断绝往来,丝毫不见悔意,少年母亲至今也无法原谅刘女,法官判刑八月过轻,等到收到判决书后将提上诉。

[/slider]

[slider title=”Click to view Pinyin”]

bú guò jiǎn fāng rèn wéi, zòng shǐ shuāng fāng nǐ qíng wǒ yuàn, dàn liú nǚ yán zhòng yǐng xiǎng shǎo nián de jià zhí pàn duàn yŭ liǎng xìng guān niàn, gèng hé kuàng liú nǚ shǐ zhōng bù kěn chéng nuò yŭ shǎo nián duàn jué wǎng lái, sī háo bú jiàn huǐ yì, shǎo nián mŭ qīn zhì jīn yě wú fǎ yuán liàng liú nǚ, fǎ guān pàn xíng bā yuè guò qīng, děng dào shōu dào pàn jué shū hòu jiāng tí shàng sù.

[/slider]

According to understanding, 36 year old Liu was unmarried, with a beautiful figure, and had been the student’s primary school teacher. As the two were both fans of table tennis they gradually became closer until becoming boyfriend and girlfriend. But to the outside world pretended to be mother and son and used the mother-son relationship to enter into a table tennis competition earlier this year.

據了解,卅六歲的劉姓女老師未婚、外型清秀,在少年讀該國小時曾擔任他班上的科任老師,兩人因為熱愛桌球越走越近,最後乾脆以男女朋友互稱,但顧忌外界眼光,對外則以母子相稱,今年初還曾以母子檔身分報名桌球比賽。

[slider title=”Click to view Simplified Chinese”]

据了解,卅六岁的刘姓女老师未婚、外型清秀,在少年读该国小时曾担任他班上的科任老师,两人因为热爱桌球越走越近,最后干脆以男女朋友互称,但顾忌外界眼光,对外则以母子相称,今年初还曾以母子档身分报名桌球比赛。

[/slider]

[slider title=”Click to view Pinyin”]

jù liǎo jiě, sà liù suì de liú xìng nǚ lǎo shī wèi hūn, wài xíng qīng xiù, zài shǎo nián dú gāi guó xiǎo shí céng dān rèn tā bān shàng de kē rèn lǎo shī, liǎng rén yīn wèi rè ài zhuō qiú yuè zǒu yuè jìn, zuì hòu gān cuì yǐ nán nǚ péng yǒu hù chēng, dàn gù jì wài jiè yǎn guāng, duì wài zé yǐ mŭ zi xiāng chēng, jīn nián chū hái céng yǐ mŭ zi dǎng shēn fēn bào míng zhuō qiú bǐ sài.

[/slider]

As Liu was unable to withstand the youth’s repeated requests, in February of this year at her Hsichih residence engaged in sexual realtions with the youth.

劉女因禁不起少年一再要求,今年二月至四月間,在自己汐止住處及少年家中,與少年發生八次性關係。

[slider title=”Click to view Simplified Chinese”]

刘女因禁不起少年一再要求,今年二月至四月间,在自己汐止住处及少年家中,与少年发生八次性关系。

[/slider]

[slider title=”Click to view Pinyin”]

liú nǚ yīn jìn bù qǐ shǎo nián yī zài yào qiú, jīn nián èr yuè zhì sì yuè jiān, zài zì jǐ xì zhǐ zhù chù jí shǎo nián jiā zhōng, yŭ shǎo nián fā shēng bā cì xìng guān xì

[/slider]

At the end of April, the youth’s mother discovered questionable text messages from Liu on his mobile phone, and after questioning he admitted to sexual relations with Liu. The mother was unable to restrain her anger and took the teacher to court.

四月底,少年母親發現少年手機有多封與劉女的曖昧簡訊,逼問之下少年才坦承與劉女交往,並且發生性關係,少年母親怒不可遏,一狀告上法院。

[slider title=”Click to view Simplified Chinese”]

四月底,少年母亲发现少年手机有多封与刘女的暧昧简讯,逼问之下少年才坦承与刘女交往,并且发生性关系,少年母亲怒不可遏,一状告上法院。

[/slider]

[slider title=”Click to view Pinyin”]

sì yuè dǐ, shǎo nián mŭ qīn fā xiàn shǎo nián shǒu jī yǒu duō fēng yŭ liú nǚ de ài mèi jiǎn xùn, bī wèn zhī xià shǎo nián cái tǎn chéng yŭ liú nǚ jiāo wǎng, bìng qiě fā shēng xìng guān xì, shǎo nián mŭ qīn nù bù kě è, yī zhuàng gào shàng fǎ yuàn.

[/slider]

During the investigtion the youth continuously stood up for the teacher explaining that the two were in true love and that it was he who requested sexual relations. He pleaded with the investigator not to send the teacher to jail, stating that “a man should protect up for his woman!” and that he wanted to stay with her forever. The words of infatuation made the investigator, who was a father, shake his head and sigh.

少年在偵查中不斷為女老師向檢察官求情,表示兩人真心交往,而且發生性關係都是他主動要求,哀求檢察官別讓老師因此入獄,甚至天真地表示「男生就是要照顧女生啊!」希望能與女老師長相廝守,癡情的說詞讓身為人父的檢察官也不禁搖頭嘆息。

[slider title=”Click to view Simplified Chinese”]

少年在侦查中不断为女老师向检察官求情,表示两人真心交往,而且发生性关系都是他主动要求,哀求检察官别让老师因此入狱,甚至天真地表示“男生就是要照顾女生啊!”希望能与女老师长相厮守,痴情的说词让身为人父的检察官也不禁摇头叹息。

[/slider]

[slider title=”Click to view Pinyin”]

shǎo nián zài zhēn chá zhōng bú duàn wéi nǚ lǎo shī xiàng jiǎn chá guān qiú qíng, biǎo shì liǎng rén zhēn xīn jiāo wǎng, ér qiě fā shēng xìng guān xì dōu shì tā zhŭ dòng yào qiú, āi qiú jiǎn chá guān bié ràng lǎo shī yīn cǐ rù yù, shèn zhì tiān zhēn dì biǎo shì “nán shēng jiù shì yào zhào gù nǚ shēng ā!” xī wàng néng yŭ nǚ lǎo shī cháng xiāng sī shǒu, chī qíng de shuō cí ràng shēn wéi rén fù de jiǎn chá guān yě bú jìn yáo tóu tàn xí.

[/slider]

The accused Ms Liu admitted sexual relations with the youth, and confessed her true love to the youth yet it wasn’t until being prosecuted in court did she realise the illegality. Though she was unwilling to break up with the youth, and promised to to never seperate with him stating “I’d rather be locked up, than be without you!”

而被控的女老師則坦承與少年發生性關係,她供稱與少年真心相愛,直到被告才驚覺違反法律,但她不願就此與少年分手,且也曾承諾少年永遠不分開,「寧願被關,也不想分開!」

[slider title=”Click to view Simplified Chinese”]

而被控的女老师则坦承与少年发生性关系,她供称与少年真心相爱,直到被告才惊觉违反法律,但她不愿就此与少年分手,且也曾承诺少年永远不分开,「宁愿被关,也不想分开!」

[/slider]

[slider title=”Click to view Pinyin”]

ér bèi kòng de nǚ lǎo shī zé tǎn chéng yŭ shǎo nián fā shēng xìng guān xì, tā gòng chēng yŭ shǎo nián zhēn xīn xiāng ài, zhí dào bèi gào cái jīng jué wéi fǎn fǎ lǜ, dàn tā bú yuàn jiù cǐ yŭ shǎo nián fēn shǒu, qiě yě céng chéng nuò shǎo nián yǒng yuǎn bù fēn kāi, “níng yuàn bèi guān, yě bù xiǎng fēn kāi!”

[/slider]

News source: China Times

Keywords

性關係(性关系)

Pinyin: xìng guān xì
English: sexual relations
Example: 發生八次性關係; had (happened) sexual relations 8 times

告上法院(告上法院)

Pinyin: gào shàng fǎ yuàn
English: to prosecute in court
Example: 少年母親發現告上法院; after the youth’s mother found out she prosecuted in court

寧願…也不…(宁愿…也不…)

Pinyin: níng yuàn … yě bù …
English: would rather…, than…
Example: 寧願被關,也不想分開!; would rather be locked up, than split up

判刑(判刑)

Pinyin: pàn xíng
English: to sentence (in court)
Example: 母親認為法官判刑八月過輕; the mother felt that the courts sentence of 8 months (in prison) was too lenient

徒刑(徒刑)

Pinyin: tú xíng
English: a prison sentence
Example: 士林地院昨判劉女八月徒刑; Shilin District Court sentenced Liu to an 8 month prison sentence

入獄(入狱)

Pinyin: rù yù
English: to go to prison
Example: 他哀求檢察官別讓老師因此入獄; he pleased with the investigator not to send the teacher to prison

檢方(检方)

Pinyin: jiǎn fāng
English: prosecutor

上訴(上诉)

Pinyin: shàng sù
English: to appeal (in court)
Example: 檢方認為過輕要提上訴; the prosecutor believed the sentence was too lenient and appealed

判決書(判决书)

Pinyin: pàn jué shū
English: court judgement

縱使(纵使)

Pinyin: zòng shǐ
English: even though
Example: 縱使雙方你情我願,但…; even though both parties were willing, but…

絲毫(丝毫)

Pinyin: sī háo
English: the slightest bit
Example: 絲毫不見悔意; wasn’t the slightest bit regretful

逼問(逼问)

Pinyin: bī wèn
English: to interrogate, to question
Example: 逼問之下少年才坦承與劉女交往; under questioning the youth admitted relations with Liu

偵查(侦查)

Pinyin: zhēn chá
English: to investigate

檢察官(检察官)

Pinyin: jiǎn chá guān
English: investigator
Example: 少年在偵查中不斷為女老師向檢察官求情; during the investigation the youth continuously stood up for the teacher

違反法律(违反法律)

Pinyin: wéi fǎn fǎ lǜ
English: violate law (to be illegal)
Example: 直到被告才驚覺違反法律; didn’t wake up to the illegality until (she was) prosecuted